ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดชลวาปีวิหาร – พรุกำหวาน หมู่ที่ 3 (ต่อจากสายเดิม) ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
  รายละเอียด :

 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดชลวาปีวิหาร – พรุกำหวาน หมู่ที่ 3  (ต่อจากสายเดิม)  ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 76 คน