Untitled Document
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.หนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
   

 สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2563