Untitled Document
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองบ่อ
   
 
   

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.หนองบ่อ ประจำปี 2560 ที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560