ระบบจองคิวเพื่อขอรับบริการออนไลน์
2020-06-16
ชื่อผู้จอง นาย ก เบอร์โทรศัพท์ นาง ข
รายละเอียด     ขอจองคิว
สำนักงานปลัด(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
กองคลัง(การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
กองช่าง(การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(2553)
 
พิมพ์